Chinese Acquisitions during March 2019

This news is available via an RSS feed RSS feed.

狼王 = King of the wolf / 叶炜著
叶炜, 1977- author
Guangzhou Shi : Guangdong ren min chu ban she, 2018
Baker Berry East Asian PL2972.W45 L364 2018

中国社会风习的百年变迁 : 百年中国社会风习变迁学术研讨会论文集 / 九江学院社会系统学研究中心编著
Beijing : Qing hua da xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian DS721 .B2127 2015

先秦青铜艺术的语言 = Pre-Qin bronze art language / 杨冬著
杨冬, 1977- author
Beijing Shi : Jing ji guan li chu ban she, 2018
Baker Berry East Asian NK7983.A1 Y355 2018

莫言文学怪诞的功能价值 = The functional value of Mo Yan's literary grotesque / 刘法民著
刘法民, 1945- author
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2018
Baker Berry East Asian PL2886.O1684 Z5885 2018

第 1 版
刁晏斌, author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL1103 .D536 2017

霞哥傳奇 : 跨洋電影與女性先鋒 / 魏時煜, 羅卡著
魏時煜, author
Xianggang : Zhonghua shu ju, 2016
Detailed summary in vernacular field.
Baker Berry East Asian PN1998.3.W784 W45 2016

第1版
杨志平, 1978- author
Beijing : Ke xue chu ban she, 2018
Baker Berry East Asian PL2436 .Y36495 2018

晚清至五四祭悼文学及其文化转型研究 = WanQing zhi wusi jidao wenxue jiqi wenhua zhuanxing yanjiu / 李国著
李国, author
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2018
Baker Berry East Asian PL2303 .L386 2018

第1版
王跃文, author
Changsha Shi : Hunan wen yi chu ban she, 2014
Baker Berry East Asian PL2919.Y826 A32 2014

佛教与中外交流 = Buddhism in communication between China and the abroad / 陈金华著 ; 杨增 [and eleven others] 译
陈金华, 1966- author
Shanghai Shi : Zhong xi shu ju, 2016
Baker Berry East Asian BQ626 .C5125 2016

狂欢与日常 : 明清以来的庙会与民间社会 = Carnivals in daily life : the temple fairs and local society since Ming and Qing dynasties = Kuanghuan yu richang : MingQing yilai de miaohui yu minjian shehui / 赵世瑜著
赵世瑜, author
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian GT4883.A2 Z436 2017

漂洋过海的日本文学 : 伪满殖民地文学文化研究 / 单援朝著
单援朝, author
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016
Wei Manzhouguo de Riben ren wen xue, zuo wei zhi min di wen hua de yi bu fen, liu xia le zhong duo yi chan, dui xiao dao yi dai zuo jia de ming yun, da dao liang ge guo jia de li shi dou chan sheng le shen yuan de ying xiang. jin guan ru ci, guo nei zhi jin hai mei you dui qi zuo chu shen ru, xi tong de yan jiu huo qing suan. Ben shu shi zuo zhe shi yu nian wei man wen hua yan jiu cheng guo de ji cheng, zuo zhe zai shi zheng kao cha de ji chu shang, li tu gou le chu ji sheng zai Zhongguo guo tu shang de zhe yi te shu shi qi de Riben wen xue de gai mao.
Baker Berry East Asian PL3031.M3 S536 2016

第 1 版
肖克凡, author
Beijing Shi : Zuo jia chu ban she, 2018
Baker Berry East Asian PL2862.I31456 J589 2018

清东陵的满族 / 刘金柱主编 ; 贾宝忠副主编 ; 李寅执行主编
Beijing Shi : Min zu chu ban she, 2018
Baker Berry East Asian DS731.M35 Q55 2018

伪满历史文化与现代中日关系 / 尚侠主编
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2014
Baker Berry East Asian DS784 .W4323 2014

第1版
孙改霞, 1978- author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2594 .S86 2017

唇典 / 刘庆 著
刘庆, 1968- author
Beijing Shi : Zuo jia chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2947.Q556 C48 2017

晚清政治新论 / 王开玺著
王开玺, author
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2018
Baker Berry East Asian DS761 .W366 2018

第1版
夏静, 1969- author
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017
Baker Berry East Asian PL2262 .X533 2017

吃瓜时代的儿女们 / 刘震云著
刘震云, author
Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2879.C376 C45 2017

驱魔 / 韩松 著
韩松, 1965- author
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2939.A47 Q336 2017

人之彼岸 / 郝景芳著
郝景芳, author
Beijing : Zhong xin chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2939.A775 R46 2017

可口的饥饿 / 海凡著
海凡, author
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia : You ren chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2939.A356 K44 2017

我的父親李銳 / 李南央著
李南央, 1950- author
Xianggang : Da shan wen hua chu ban she, 2014
Baker Berry East Asian DS778.L4135 L526 2014

第1版
徐子棉, author
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2014
Baker Berry East Asian HF3839.S53 X84 2014

银鱼来 / 冉正万著
冉正万, 1967- author
Chongqing : Chongqing chu ban she, 2012
Baker Berry East Asian PL2955.A59 Y56 2012

第1版
金宇澄, author
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2018
Baker Berry East Asian PL2942.5.N676 Q256 2018

抚摸 = Fumo / 吕新著
吕新, 1963 July- author
Guangzhou : Hua cheng chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian PL2947.5.U656 F866 2016

第1版
张抗抗, 1950- author
Wuhan Shi : Chang Jiang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2837.K33 H85 2017

国王与抒情诗 / 李宏伟著
李宏伟, 1978- author
Beijing : Zhong xin chu ban ji tuan, 2017
Baker Berry East Asian PL2946.H665 G86 2017

我们这一代年轻人 / 叶辛著
叶辛, 1949-
Tianjin Shi : Bai hua wen yi chu ban she, 2008
Baker Berry East Asian PL2924.H77 W57 2008

白山 / 卢一萍著
卢一萍, 1972- author
Shanghai : Shanghai wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2947.5.U667 B35 2017

第1版, 120年纪念版
徐中舒, author
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2017
Baker Berry East Asian DS715 .X83 2017

非物质文化遗产在中国 : 中英对照 = World intangible cultural heritage in China / 中国非遗项目编写组编著
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian DS721 .Z45356 2017

杀房 : 长篇悬疑小说 / 潘思宇著
潘思宇, author
Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2952.A45 S44 2017

关中民俗艺术论集. 主编王勇超 ; 西安关中民俗艺术博物院编. 一 /
Xi'an : San Qin chu ban she, 2003
Baker Berry East Asian DS793.S5 G836 2003

早上九点叫醒我 / 阿乙著
阿乙, 1976- author
Nanjing Shi : Yi lin chu ban she, 2018
Baker Berry East Asian PL2930.5.Y53 Z367 2018

李銳期颐集 / 李銳著
李銳, 1917- author
Xianggang : Tian di tu shu you xian gong si, 2016
Baker Berry East Asian DS777.75 .L5524 2016

李銳口述往事 / 丁東 策劃, 採錄 ; 李南央 整理, 編輯
李銳, 1917- author
Xianggang : Da shan wen hua chu ban she you xian gong si, 2017
Baker Berry East Asian DS778.L4135 A3 2017

北京第1版
北岛, 1949- author
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2015
Baker Berry East Asian PL2892.E525 Q56 2015

清华大学藏战国竹简. 清华大学出土文献研究与保护中心编 ; 李学勤主编. 捌 /
Shanghai : Zhong xi shu ju, 2018
Baker Berry EAsian Folio PL2447 .Q568 2018