Chinese Acquisitions during August 2018

This news is available via an RSS feed RSS feed.

偃师商城. 中国社会科学院考古研究所编著. 第一卷 /
Beijing : Ke xue chu ban she, 2013
Ben bao gao han gai le 1983 nian zhi 2008 nian qi jian Yanshi Shang cheng yi zhi (gong cheng chu wai) de quan bu kan tan he fa jue cai liao, yi li nian kan tan, fa jue zi liao jie shao wei suo yin, dui suo you zi liao fen nei rong jin xing le quan mian jie shao, zhu yao bao kuo: cheng qiang kan tan, jie pou, cheng men fa jue, jian zhu yi ji, mu zang fa jue, cheng zhi xi nan jiao er hao fu ku de kan tan he fa jue, cheng zhi dong bei bu sheng huo qu, zuo fang qu de kan tan he fa jue, yi ji chu tu yi wu jie shao he Yanshi Shang cheng Shang wen hua fen qi deng.
Baker Berry East Asian DS797.44.Y357 Y357 2013

第1版
王毅, author
Beijing : Ren min ri bao chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2965 .W55 2017

1987, 我们的紅樓夢 = Dream of the red chamber / 欧阳奋强著
欧阳奋强, author
Beijing : Zhongguo qing gong ye chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PN1992.3.C6 O993 2017

当代中国近代社会史研究 = Contemporary studies of modern Chinese social history / 李长莉等著
李长莉, 1958- author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian HN733 .L445 2017

第1版
钟放, 1975- author
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2015
Baker Berry East Asian KNN5000 .Z46 2015

第1版
李禹阶, 1953- author
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2017
Baker Berry East Asian DS740.2 .L598 2017

丝绸之路考古论集 / 徐苹芳编著
徐苹芳, 1930- author
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian DS793.S62 X756 2017

发现夏朝 : 从文字演变和文献记载实证华夏文明起源 / 刘光保著
刘光保, author
Beijing Shi : Zhongguo fa zhan chu ban she, 2018
Baker Berry East Asian PL1077 .L5446 2018

第1版
王郦玉, author
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2278 .W3655 2017

殷墟甲骨文书法探赜 / 贾书晟著
贾书晟, author
Beijing : Wen wu chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian NK3634.A4 J5345 2017

第一版
Beijing : Ke xue chu ban she, 2016
Baker Berry EAsian Ovrsiz NK4166.X566 X569 2016

变动时代的性别表达 : 新时期女性文学与文化研究文献史料辑 = Biandong shidai de xingbie biaoda / 孙桂荣编
Beijing Shi : Ren min chu ban she, 2016
Ben shu cong yuan shi shi liao, zhong yao wen xian, hui yi yu zi shu, li shi tu pian si ge ceng mian, dui xin shi qi yi lai, zhu yao shi 20 shi ji ba jiu shi nian dai de nü xing wen xue yu yan jiu jin xing xiang shi de zi liao zheng li, bing zeng she nü xing zhu yi si chao zai Zhongguo de yi jie jian kuang, nü xing wen xue yan jiu de xue shu tuan ti yu ji gou huo dong, nü xing zhu shu yu qi kan deng fu lu zhang jie, yi qi dui zhe yi shi duan de nü xing wen xue yu yan jiu jin xing quan mian, feng fu de zi liao suo yin. Yuan shi zi liao bu fen shi nü zuo jia de wen yi li lun yan jiu, zhong yao wen xian bu fen shou ji de shi tan tao xing bie yi shi de hua ti, hui yi yu zi shu shi Wang Anyi, Zhang Xinxin deng zhu ming nü zuo jia dui zi ji zou shang wen xue dao lu li cheng de hui gu zong jie.
Baker Berry East Asian PL2278 .B5363 2016

殷墟文字记 / 唐兰著
唐兰, 1900- author
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2016
Tang Lan xian sheng kao ju gui yu'zhen que', mei shi yi zi, bi 'xi qi pian pang,ji qi li shi, wu de qi zhen'. Zhi gu wen zi xue shi ji nian lai, tong guan qi tiao li, suo shi yin weňzi yi bei yu xi ren. Ben shu bao han le Tang Lan xian sheng dui yin weňzi de shi du, ci ci zhong ban zhu ti bu fen ying yin 1934 nian Tang Lan xian sheng shou xie shi yin jiang yi ben, hou fu "Yin weňzi ji bu zheng", "zhi Shen Jianshi xin" yi ji hou xu mei pi. Shu qian ji lu 'Yin weňzi ji xiu shui Tang Lan' fei ye he ji zuo zhe shou ji zuo cheng de mu lu.
Baker Berry East Asian PL2457.A5 T35 2016

第1版
叶正渤, author
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian PL2447 .Y387 2016

Shu fang wei yuan : gu dai Zhongguo de jiang yu, min zu yu ren tong
葛兆光, 1950- author
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2016
He wei "Zhongguo" Yuan chao, Qing chao bu shi Zhongguo de wang chao ma? Qing di guo tong guo zen yang de tong zhi zheng ce huo de le dian ding jin ri Zhongguo ban tu de jiang yu"xin Qing shi"? Nei Ya shi yan jiu wei shen me zai guo ji xue shu jie zhe me huo?
Baker Berry East Asian DS706.5 .G48 2016

第 1 版
侯敏 (Professor of Literature), author
Hefei Shi : Anhui da xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian PL2302 .H56 2016

京城新语 : 新语词集萃 / 范燕生, 杜琪方编著
范燕生, author
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2017
Baker Berry East Asian PL1900.P44 F36 2017

You, shi nian qu lai : yi ge Taiwan wen hua ren yan zhong de da lu (2003-2016)
aut 林谷芳, 1950- author
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2017
Baker Berry East Asian DS779.43 .L55 2017

第 1 版
祁志祥, author
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian BH39 .Q56 2017

第1版
闫宁, author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2754.S5 Z975 2017

清代学政规制与皇权体制 = Regulations of hsüeh-cheng and the imperial system in Qing Dynasty / 安东强著
安东强, author
Beijing Shi : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian JQ1512 .A76 2017

佛国尊像 / 著者罗华庆 ; 主编单位敦煌研究院 ; 主编樊锦诗
罗华庆, author
Shanghai Shi : Hua dong shi fan da xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian ND2849.D86 L86 2016

女性文学与生态 ; 20世纪80年代以来女作家生态写作
田泥, 1966- author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Summary in Chinese field only.
Baker Berry East Asian PL2275.W65 T635 2017

第一版
陈旭, 1938- author
Beijing : Ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian DS715 .C389 2017

甲骨文书籍提要(增订本) / 刘一曼, 韩江苏著
刘一曼, author
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2456 .L586 2017

"我跟鲁迅的心是相通的" : 毛泽东與鲁迅 / 秋石著
秋石, 1947- author
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian DS778.M3 Q58 2017

清華簡《繫年》與古史新探 / 李守奎主編
Shanghai Shi : Zhong xi shu ju, 2016
Baker Berry East Asian PL2447 .Q2566 2016

第1版
朱崇科, 1975- author
Guangzhou Shi : Zhongshan da xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2754.S5 Z99965 2017

清代文話研究 / 蔡德龙著
蔡德龙, author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2297 .C3536 2017

满族民间文学概要 = Manzu minjian wenxue gaiyao / 阎丽杰著
阎丽杰, author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian GR336.M36 Y365 2017

北京第1版
黄乔生, author
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2017
Baker Berry East Asian PL2754.S5 Z6847 2017

第1版
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian DS744 .J5467 2017

从北京到台北的乡愁
常锡桢, author
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2017
Baker Berry East Asian DS777.5195.C436 A3 2017

饶宗颐甲骨书札 / 沈建華编
Shanghai Shi : Zhong xi shu ju, 2017
Baker Berry East Asian PL2456 .R368 2017

性别与中国文化现代转型 = Gender and transformation of the culture in 20th century China = Xingbie yu Zhongguo wenhua xiandai zhuanxing / 杨联芬主编
Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian HQ1767 .X564 2017

殷墟青铜器研究 / 李济著
李济, 1896-1979, author
Shanghai : Shanghai ren min chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian DS797.44.Y56 L525 2017

Investigating my father
directed, filmed, edited by Wu Wenguang
[Beijing, China] : Caochangdi Workstation, 2016
"My father was a landowner's son and an ex-Kuomintang Air Force pilot, who remained in mainland China after 1949. For survival, he tried to transform himself from a man of the 'old society' to a man of the 'new society'. As his son, I started investigating his 'history before 1949', which he had kept away from me. This film documents the process of my investigation over twenty years."
Jones Media DVD 21655

人物、文本、年代 : 出土文献与先秦古书年代学探索 / 李锐著
李锐, 1977- author
Beijing : Zhongguo ren min da xue chu ban she, 2017
Detailed summary in vernacular field only.
Baker Berry East Asian PL2280 .L53 2017

豫东考古报告 : "中国商丘地区早商文明探索"野外勘察与发掘 / 中国社会科学院考古研究所, 美国哈佛大学皮保德博物馆编著
Beijing : Ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian DS793.H5 Y76 2017

东方华尔街 : 新"上海滩"的阴谋与爱情 / 叶永烈 著
叶永烈, author
Chengdu : Tian di chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian PL2924.Y85 D66 2016

吐鲁番壁画佛经故事 / 汤士华编著
汤士华, author
Wulumuqi Shi : Xinjiang ke xue ji shu chu ban she, 2015
Baker Berry East Asian ND2850.T86 T36 2015

隐蔽的风景 : 清末民初女性小说创作研究 / 马勤勤著
马勤勤, author
Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian PL2278 .M326 2016

第1版
薛海燕, 1974- author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Ben shu shi zuo zhe 1998-2014 nian jian de lun wen jie ji. Suo shou lun wen zhu yao yi Ming Qing xiao shuo xi qu, jin dai wen xue, nü xing wen xue wei yan jiu dui xiang, ke hua fen wei Ming Qing wen hua si chao bian xi, Ming Qing jing dian xiao shuo xi qu chan shi xi du, jin dai wen xue xin wen lei xin xu shi xin yu jing xing qi kao bian, jin dai nü xing wen xue fa zhan gui ji gou chen deng ji ge ban kuai, tao lun de zhu yao shi Ming Qing jing dian zuo pin de chang gui chan shi nan ti, ru "hong lou meng" de jie gou, xu shi mo shi ji qi chuang xin cheng du, "liao zhai zhi yi" gu shi ti cai de wen hua shu xing deng deng; jin dai xiao shuo xi qu xin ti cai xin xu shi chan sheng de ju ti xi jie guo cheng, you qi shi nü zuo jia cong shi yu xin de xie zuo yang shi de ju ti xi jie guo cheng, dui zhu yao zuo jia, zuo pin, mei jie deng ji chu xin xi gei yu le jin ke neng qiong jin xing de shou ji zheng li.
Baker Berry East Asian PL2382.5 .X8443 2017

爱茶者说 = Tea and teamen / [王旭烽著 ; 陈秀, 赵爽译]
王旭烽, author
Meiguo : Niuyue shang wu chu ban she, 2015
Baker Berry East Asian GT2907.C6 W388 2015

第1版
王跃文, author
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2965.Y375 M35 2017

论20世纪90年代以来西部乡土小说中的伦理书写 / 李伟著
李伟, author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2443 .L43266 2017

寄意寒星荃不察 : 比较文化研究中的鲁迅 / 张铁荣著
张铁荣, author
Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2754.S5 Z57744 2017

最后一张签证 / 高满堂, 李洲 著
高满堂, 1955-, author
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2938.A57 Z85 2017

第1版
宁肯, author
Beijing : Beijing shi yue wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian T175.7 N56 2017

陕北傳統民歌匯集 / 苗永须搜集 א朱占平订正
苗永须, compiler
Beijing : Beijing shi dai Hua wen shu ju, 2017
Baker Berry East Asian M1804 .M446 2017

第1版
李祥俊, 1966- author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian B126 .L56278 2017

亦古亦今之學 : 古文字與近代學術論稿 / 朱歧祥著
朱歧祥, 1958- author
Taibei Shi : Wan juan lou tu shu gu fen you xian gong si, 2017
Baker Berry East Asian PL2447 .Z47634 2017

古代墓葬美术研究. Studies on ancient tomb art. Vol. 4 / 主编巫鸿, 朱青生, 郑岩. 第四辑 =
Changsha Shi : Hunan mei shu chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian ND2848 .G8466 2017

第1版
路遇, 1937- author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian DS783 .L838 2016

第1版
李春雨, author
Hefei Shi : Anhui da xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian DS775.2 .L484 2016

文化视角的中国现当代文学研究 = A cultural perspective of Chinese modern and contemporary literature / 陈艳著
陈艳, author
Beijing Shi : Beijing li gong da xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2303 .C358547 2017

第1版
焦杰, 1964- author
Beijing : Ke xue chu ban she, 2015 nian 12 yue
Baker Berry East Asian HQ1767 .J54 2015

性别视角下的中国文学与文化 = Chinese literature and culture from the perspective of gender / 乔以钢等著
乔以钢, 1953- author
Beijing : Jing ji ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2275.W65 Q535 2017

道观杰作 : 道教的十大著名宮观 / 肖东发主编 ; 方士华编著
方士华, author
Beijing Shi : Xian dai chu ban she, 2014
Baker Berry East Asian BQ6344 .F354 2014

第1版
张卫中, 1956- author
Nanjing Shi : Nanjing da xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2303 .Z4246 2017

商周文字論集 / 謝明文著
謝明文, author
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2017
Gai shu xi Xie Mingwen xian sheng jin xie nian zai chu tu wen xian yu gu wen zi fang mian de zui xin yan jiu cheng guo, nei rong pian zhong yu jia gu, jin wen ji jian bo wen zi zi liao ji xiang guan wen ti de yan jiu.
Baker Berry East Asian PL1281 .X667 2017

清华简与儒家经典 : 国际学术研讨会论文集 / 主编江林昌, 孙进 ; 副主编刘国忠 [and three others]
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2448 .Q555 2014

谁来娶我的女儿 : 上海相亲角与"白发相亲" / 孙沛东著
孙沛东, author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2012
Baker Berry East Asian HQ801 .S866 2012

第1版
Beijing : Ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian NK7983.A1 S43 2017

甲骨文与殷商史. 宋镇豪主编. 新五辑 /
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2015
Baker Berry East Asian DS744 .J5465 2015

第1版
吴金梅, author
Beijing : Zhongguo she hui ke xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2754.S5 Z9566 2017

出土文献与中古史研究 = Chu tu wen xian yu Zhong gu shi yan jiu / 孟宪实著
孟宪实, 1962- author
Beijing Shi : Zhonghua shu ju, 2017
Baker Berry East Asian PL2447 .M464 2017

汉代西域考古与汉文化 / 中国社会科学院考古研究所, 新疆文物考古研究所编
Beijing : Ke xue chu ban she, 2014
Ben shu shai xuan can hui xue zhe lun wen zhong de 44 pian yi ji xiang guan jiang hua jie ji chu ban, nei rong bao kuo Han dai Xiyu kao gu fa xian yu yan jiu, Han dai Ci chou zhi lu yu Zhong xi wen hua jiao liu, Han dai kao gu fa xian yu yan jiu, Han dai li shi yu Han wen hua yan jiu deng fang mian. Zhe xie yan jiu nei rong guang fan, fan ying le dang qian xue shu jie dui yu Han dai Xiyu kao gu he Han dai li shi wen hua yan jiu de xin dong xiang, xin jing zhan he xin cheng guo.
Baker Berry East Asian DS793.S62 H2922 2012

初学编 : 甲金文论著选读, 甲骨选片 / 姜可瑜 编著
姜可瑜, author
Jinan : Shandong da xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian PL2447 .J636 2016

血性文章 : 鲁迅研究序跋集 / 陈漱渝著
陈漱渝, 1941- author
Tianjin Shi : Nan kai da xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2754.S5 Z5894 2017

回首百年路遥 : 伴随中国现代化的十次留学潮 = Huishou bainian luyao / 姚蜀平著
姚蜀平, author
Shanghai : Shanghai jiao yu chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian LB2376.6.C6 Y36 2017