Chinese Acquisitions during August 2017

This news is available via an RSS feed RSS feed.

佛教神話硏究 : 文本, 圖像, 傳說與歷史 / 王邦維, 陳金華, 陳明編 = Studies on Buddhist myths : texts, pictures, traditions and history / edited by Wang Bangwei, Chen Jinhua, Chen Ming
Shanghai Shi : Zhong xi shu ju, 2013
Ben shu zhu yao nei rong bao kuo: Pi yu shi yu fo dian zhong pi yu de yun yong ; "Zao xiang gong de jing" suo ti xian de fo jiao shen hua mo shi ; Fo jiao wen xue he yi shu zhong de jiu se lu chuan shuo deng.
Baker Berry East Asian BQ5750 .F625 2013

故事卷
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2013
Baker Berry East Asian GR336.S52 S43 2013

北京第1版
严歌苓, 1958- author
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2014
Baker Berry East Asian PL2925.K55 S64 2014

古代墓葬美术研究 / 巫鸿, 朱青生, 郑岩主编
Beijing : Wen wu chu ban she, 2011-
Baker Berry East Asian DS719 .G8 2011

北京第1版
邓一光, 1956- author
Beijing Shi : Ren min wen xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian PL2909.E438 Q256 2016

画说汉字 : 一本书解密中华文化 / 徐谨 编著
徐谨, author. editor,
Shenyang Shi : Wan juan chu ban gong si, 2016
Baker Berry East Asian PL1171 .X84 2016

傅雷谈艺录 : 增订本 / 傅敏编
傅雷, 1908-1966, author
Beijing : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016
Baker Berry East Asian NX620 .F77 2016

華藝線上圖書館 = Airiti Library
Xinbei Shi : Hua yi shu wei gu fen you xian gong si

生命记忆 / 方国平 主编
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2014
Baker Berry East Asian HQ799.C55 S436 2014

汉代绘画形态中的循环因素研究 = The research of circulating factors in the form of painting in Han dynasty / 王伟著
王伟, 1974- author
Beijing : Wen wu chu ban she, 2016
Ben shu shi 'Xi'an mei shu xue yuan you xiu bo shi wen ku' de yi zhong. Ben shu dui cun shi de Han dai mu zang hui hua zuo pin de xing tai jie gou te zheng jin xing miao shu, gui lei he shi jue xin li pou xi, chan ming Han dai hui hua xing tai zhong cun zai zhu yi zhong xun huan de zhi jue shi yang, bing tan tao le xun huan yin su de gen yuan, yuan liu ji qi yan xu, chan ming xun huan yin su yun han yu Zhongguo chuan tong hui hua zhi zhong, ju you xian ming de min zu te se. Ben shu zi liao xiang shi, guan dian xin ying, tu wen bing mao, ju you jiao gao de xue shu jia zhi.
Baker Berry East Asian ND1043.23 .W35 2016

陕南传统民居考察 / 李琰君
李琰君 (Architecture teacher), author
Xi'an : Shanxi shi fan da xue chu ban zong she, 2016
Ben shu zuo zhe huai zhe dui Zhongguo chuan tong min ju jian zhu wen hua bao hu yu chuan cheng de shi ming gan, shen ru Qin Ba shan shui shen chu, yong wen zi he tu pian ji lu le na xie ji jiang xiao shi de xiang cun ju luo, min ju jian zhu he ju zhu min su. bing cong jian zhu xue, yi shu xue, she hui xue, li shi xue deng kua xue ke shi jiao, jie du le shan nan di qu chuan tong min ju de te se, cheng yin ji xian zhuang. cong zhong wo men bu jin neng kui jian Zhongguo chuan tong min ju zhi mei, geng neng shen ceng ci li jie shan nan di yu wen hua de shen ke nei han.
Baker Berry East Asian NA7449.S44 L5 2016

回望 / 金宇澄
金宇澄, author
Guilin : Guangxi shi fan da xue chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2942.5.N676 H86 2017

汉字有话说 : 说出中华文化原初样式 / 老湾著
老湾, author
Beijing Shi : Dong fang chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL1281 .L338 2017

特别修订版
Beijing : Zuo jia chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian DS774 .Z4626 2016

中国伊斯兰教建筑艺术 = Chinese Islamic architectural art / 白学义, 白韬著
白学义, 1944- author
Yinchuan Shi Ningxia ren min chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian NA6040 .B46 2016

历史的化石 : 知青十五年 / 木斋著
木斋, 1951-
北京 : 東方出版社, 2009
Baker Berry East Asian DS778.7 .M83 2009

陕南孝歌文化考察 = Shannan xiaoge wenhua kaocha / 邰科祥著
邰科祥, author
Xi'an Shi : Shanxi shi fan da xue chu ban zong she, 2016
Baker Berry East Asian PL3031.S42 T353 2016

我的育才我们的礼物 : 北京育才学校1954-1960届三班往事随笔
北京 : [出版社未注明], 2011
Baker Berry East Asian LG52.B43 W623 2011

《列子》的語言與編著年代 / 魏培泉著
魏培泉, author
《語言暨語言學》專刊系列 ; 59
Baker Berry East Asian BL1900.L485 W45 2017

黄鸡白酒 = Huangji baijiu / 迟子建著
迟子建, 1964- author
Changsha : Hunan wen yi chu ban she, 2013
Huang ji bai jiu -- Ni xia chi -- Bie ya shan gu de fu zi -- Qi shi nian dai de si ji ge -- Ta men de zhi jia.
Baker Berry East Asian PL2847.T83 H8 2013

伪满洲国的汉语作家和汉语文学 / ( 日 ) 大久保明男著
大久保明男, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2277 .O48 2017

满洲文学二十年 / ( 日 ) 大内隆雄著 ; 高静译
大内隆雄, 1907- author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL3031.M3 O83125 2017

伪满洲国的文学杂志 / 刘晓丽, ( 日 ) 大久保明男编著
刘晓丽, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PN5367.L6 L58 2017

韩国近代文学和"满洲国" / ( 韩 ) 金在湧著 ; 朴丽花译
金在湧, 1960- author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL958.4 .K456 2017

伪满洲国文学研究资料汇编 / 刘晓丽 [and six others] 编著
刘晓丽, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL3031.M3 L576 2017

伪满洲国主要汉语报纸文艺副刊目录 / ( 日 ) 大久保明男编著
大久保明男, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PN5368.M36 O48 2017

伪满洲国文学. ( 日 ) 冈田英树著 ; 邓丽霞译. 续 /
冈田英树, 1944- author
[Haerbin] : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL3031.M3 O426125 2017

伪满洲国旧体诗集 / 陈实, 高传峰编
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL3031.M3 W454 2017

伪满洲国文艺大事记 / 刘春英, 吴佩军, 冯雅编著
刘春英, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian NX583.A3 L58 2017

殖民拓疆与文学离散 : "满洲国" "满系"作家 / 文学的跨域流动 / 张泉著
张泉, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL478.1 .Z43 2017

慈灯作品集 / 慈灯著 ; 陈实编
慈灯, 1915-1996, author
[Haerbin] : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2825.T7 A6 2017

小松作品集 / 小松著 ; 陈实, 谢朝坤编
小松, 1912- author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2967.7.O7768 A6 2017

山丁作品集 / 山丁著 ; 牛耕耘编
山丁, 1914-1997, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2958.A534 A6 2017

伪满洲国通俗作品集 / 詹丽编
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL3031.M3 W456 2017

妥协与抵抗 : 古丁的创作与出版活动 / 梅定娥著
梅定娥, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2874.T552 Z76 2017

伪满洲国通俗小说研究 / 詹丽著
詹丽, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL3031.M3 Z43 2017

Fan kang "Manzhouguo" : wei Manzhouguo nü zuo jia yan jiu
Smith, Norman (Associate Professor), author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2278 .S65125 2017

Yang Xu zuo pin ji
杨絮, 1918-2004, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2971.X545 A6 2017

伪满洲国朝鲜作家作品集 / 崔一, 吴敏编
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL998.C62 W45 2017

满洲作家论集 / 陈因编
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2277 .M3567 2017

伪满洲国朝鲜作家研究 / 李海英编
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL957.7 .W45 2016

伪满洲国文学研究在日本 / ( 日 ) 大久保明男, ( 日 ) 冈田英树, 代珂编
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL3031.M3 W465 2017

伪满洲国时期朝鲜人文学与中国人文学比较研 究 / 金长善著
김장선, 1963- author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL998.C62 J56 2017

Lao zuo jia shu jian
冈田英树, 1944- author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2610 .O43 2017

Zhu Ti, Ke Ju zuo pin ji
朱媞, 1923-2012, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2832.3.H88 A6 2017

Wu Ying zuo pin ji
吴瑛, 1915-1961, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2824.Y564 A6 2017

袁犀作品集 / 袁犀著 ; 陈言编
李克异, 1920-1979, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2946.K486 A6 2017

伪满洲国日本作家作品集 / ( 日 ) 大久保明男 [and four others] 编
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL889.C5 W45 2017

梅娘作品集 / 梅娘著 ; 张泉编
梅娘, 1920-2013, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2786.I65 A6 2017

台湾四百年 / 许倬云著
许倬云, 1930- author
Hangzhou Shi : Zhejiang ren min chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian DS799.5 .X893 2016

满族历史资料集成. 何晓芳, 张德玉编. 民间祭祀卷 /
Shenyang Shi : Liaoning min zu chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian DS731.M35 M366 2016

古丁作品集 / 古丁著 ; 梅定娥编
古丁, 1914-1960, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2874.T552 A6 2017

伪满洲国俄罗斯作家作品集 / 王亚民, 杜晓梅, ( 加 ) 巴莉雅编
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PG3550.C6 W45 2017

爵青作品集 / 爵青著 ; 谢朝坤, 李冉编
爵青, 1917-1962, author
Haerbin : Bei fang wen yi chu ban she, 2017
Baker Berry East Asian PL2942.8.E56 A6 2017

內勁一指禪功法釋解 / 蔡秋白著
蔡秋白, 1949- author
Taibei Shi : Xing dao guo ji you xian gong si, 2015
Baker Berry East Asian RA781.8 .C357 2015

"人的文学" : "五四"现代人道主义与新文学的发生 = "Human literature" : modern humanitarian in the May Fourth era and the occurrence of modern Chinese literature / 张先飞著
张先飞, 1971- author
Beijing : Ren min chu ban she, 2016
Detailed summary in vernacular field.
Baker Berry East Asian PL2302 .Z465 2016

风俗卷
Xi'an : Shanxi ren min chu ban she, 2013
Baker Berry East Asian DS793.S5 S334 2013

天下父母 = Tianxia fumu / 石钟山著
石钟山, 1964-
北京市 : 华艺出版社, 2008
Baker Berry East Asian PL2898.5.Z55 T56 2008

全国报刊索引 = National index to Chinese newspapers & periodicals / [上海图书馆, 上海科学技术情报硏究所《全国报刊索引》编辑部编撰制作]
上海 : 上海图书馆, 上海科学技术文献出版社, 2006-
Indexes of Chinese newspapers and periodicals published since 1833; full-text articles that Columbia or other North American libraries do not have may be delivered from Shanghai Library, the creator of the database.

傅雷书信选 / 傅敏编
傅雷, 1908-1966, author
Beijing Shi : Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian, 2016
Baker Berry East Asian PL2858.L4 Z48 2016

从伤痛到弥合 : 当代美国华裔女作家笔下女性文化身份的嬗变 = From pain to healing : evolution of women cultural identity in contemporary Chinese American women writings / 付明端著
付明端, author
Beijing : Guo fang gong ye chu ban she = National Defense Industry Press, 2013
Baker Berry East Asian PS153.C45 F826 2013

第1版
刘成群, author
Shanghai : Shanghai gu ji chu ban she, 2016
Detailed summary in vernacular field only.
Baker Berry East Asian PL2447 .L53675 2016

第1版
岑学贵, author
Wuhan : Hua zhong shi fan da xue chu ban she, 2016
Baker Berry East Asian ML3746.7.G84 C46 2016

This page was dynamically generated on 25-Sep-2017 using data collected at the end of August 2017.